Salgsbetingelser

Almindelige salgsbetingelser

1. Generelt:
Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for tallykey A/S, Fabriksvej 14, 7600 Struer (herefter Sælger) leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.
De i vore brochurer anførte illustrationer, specifikationer og priser er ikke bindende. tallykey forbeholder sig retten til at ændre disse uden varsel.

2. Tilbud:
Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 90 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.
Der er først indgået en bindende aftale, når ordre fra Køber eller Købers accept af Sælgers tilbud er skriftligt bekræftet af Sælger.

3. Ændringer:
Køber kan ikke lave ændringer til en ordre efter en bindende aftale er indgået, medmindre det er skriftligt aftalt med Sælger og mod betaling af et rimeligt vederlag. Et sådant vederlag, vil som mi-nimum være den faktiske merpris og skal være fastsat af Sælger.

4. Priser:
Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser, uden varsel. Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

5. Betaling:
Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

6. Levering:
Medmindre andet skriftligt er aftalt, sker salg Ex Works Incoterms 2010, tallykey A/S, Fabriksvej 14, 7600 Struer, Danmark.

7. Leveringstid:
Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. Ved aftalt ændring af en ordre eller leverance i overensstemmelse med § 3.0, vil en ny leveringstid være fastsat af Sælger og meddelt Køber.

8. Mangler og reklamation:
Ved levering skal Køber straks, og senest inden 5 hverdage fra varens modtagelse, foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
Efter Sælgers valg vil mangler ved det leverede blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det leverede vil blive krediteret Køber. Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Returnerede varer vil kun blive accepteret af Sælger, såfremt disse er kurante, i ubeskadiget stand og i passende emballage, og så vidt som muligt i original emballage.

Har Køber ikke inden 1 år efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
Påbegyndt afhjælpning og udbedring af fejl og mangler sker hurtigst muligt, dog senest 10 hver-dage efter tilkald. Forandring af eller indgreb i det leverede uden Sælgers samtykke, eller undladelse af anvendelse og vedligeholdelse af det leverede i overensstemmelse med Sælgers brugsanvisning, fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

9. Ejendomsforbehold:
Det leverede forbliver Sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter reglerne i det land, hvor Køber er bosiddende.

10. Ansvarsbegrænsning:
For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte skader eller tab, men er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for varerne, som er direkte forbundet med erstatningskravet..
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det leverede eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

11. Produktansvar:
For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol, som behandler sagen.

12. Force Majeure:
Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Sælgers kontrol, f.eks., men ikke begrænset hertil; strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinket eller mangelfuld leverance fra underleverandører, krig, oprør, brand, vejrlig, oversvømmelse og naturkatastrofer, mangel på transportmidler eller transportuheld, valutarestriktioner og forbud mod import/eksport.

13. Lovvalg og værneting:
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Holstebro under anvendelse af dansk ret, med undtagelse af vurdering af et gyldigt ejendomsforbehold, jfr. § 8.

14. Produktinformation:
Tegninger, specifikationer med mere som udleveres af tallykey før eller efter aftalens indgåelse, forbliver tallykey’s ejendom og må ikke gøres til genstand for kopiering eller videregives uden skriftlig aftale med tallykey eller i øvrigt misbruges.

15. Software:
Køber er alene berettiget til at anvende udleveret software og programmer i forbindelse med det købte. Kopiering eller ændringer må kun forekomme med tallykey’s skriftlige samtykke.


Tallykey   |   Fabriksvej 14    |   DK-7600 Struer   |   +45 97841277    |   info@tallykey.dk